Chúng tôi đảm trách các dịch vụ pháp lý sau đây:
 

1. BỒI THƯỜNG TAI NẠN XE CỘ & WORKCOVER: 
Lo thủ tục xin bồi thường tai nạn xe cộ và bảo vệ quyền lợi của các công nhân bị thương nơi làm việc;  

 

2. LUẬT HÌNH SỰ: 
Biện hộ thân chủ trước tòa, xin tại ngoại hậu tra (bail);                           

 

3. LUẬT DI TRÚ: 
Bảo lãnh ba mẹ, vợ chồng, con cái; Kháng cáo AAT và Tòa Án Liên Bang;  

 

4. LUẬT GIA ĐÌNH: 
Lo thủ tục ly dị và phân chia tài sản;  

 

5. LUẬT DI CHÚC: 
Soạn thảo và hướng dẩn thủ tục điều hành di chúc;  

 

6. LUẬT THƯƠNG MẠI: 
Soạn thảo hợp đồng mua bán, thuê mướn shop; Lo thủ tục mua bán nhà cửa, thương nghiệp;

 

7. RÚT TIỀN HƯU BỔNG SỚM & XIN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TPD:  
Nếu quý vị đang mất khả năng làm việc vì tai nạn hoặc bịnh tật , nên liên lạc với chúng tôi để được cố vấn miễn phí về quyền xin bồi thường bảo hiểm TPD và rút tiền hưu bổng sớm.