top of page

CÂU HỎI LUẬT PHÁP [TUẦN THỨ 16, 2018]:

Tôi đang sống tại tiểu bang Nam Úc, xin hỏi:

1. Việc thâu hoặc nghe lén các cuộc nói chuyện [trực tiếp hoặc qua điện thoại] có vi phạm pháp luật không?

 

Luật sư Đức trả lời: 
Ngoại trừ các trường hợp được liệt kê ở điều khoản 4(2) và 6(1) của Đạo Luật SURVEILLANCE DEVICES ACT 2016 (gọi tắt là 'SDA 2016'), có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017, việc thâu hoặc nghe lén các cuộc nói chuyện sẽ vi phạm điều khoản 4(1) của Đạo Luật và có thể bị truy tố với hình phạt tối đa là $15,000 hoặc 3 năm tù.

 

2. Việc quay phim lén hoặc cài đặt các thiết bị quay phim hoặc xem lén các sinh hoạt của người khác có vi phạm pháp luật không?

 

Luật sư Đức trả lời: 
Ngoại trừ các trường hợp được liệt kê ở điều khoản 5(4), 5(5) và 6(2) của Đạo Luật SDA 2016, việc quay phim lén hoặc cài đặt các thiết bị quay phim hoặc xem lén các sinh hoạt của người khác sẽ vi phạm điều khoản 5(1)-5(3) của Đạo Luật và có thể bị truy tố với hình phạt tối đa là $15,000 hoặc 3 năm tù.

 

SURVEILLANCE DEVICES ACT
Section 4 - Listening devices

(1) Subject to this section and section 6, a person must not knowingly install, use or cause to be used, or maintain, a listening device- 
(a) to overhear, record, monitor or listen to a private conversation to which the person is not a party; or
(b) to record a private conversation to which the person is a party. 
Maximum penalty: 
(a) in the case of a body corporate-$75 000; 
(b) in the case of a natural person-$15 000 or imprisonment for 3 years.

Seciton 5 - Optical surveillance devices

(1) Subject to this section and section 6, a person must not knowingly install, use or maintain an optical surveillance device on or in premises, a vehicle or any other thing, (whether or not the person has lawful possession or lawful control of the premises, vehicle or thing) to record visually or observe the carrying on of a private activity without the express or implied consent of each party to the activity.

Maximum penalty: 
(a) in the case of a body corporate-$75 000; 
(b) in the case of a natural person-$15 000 or imprisonment for 3 years. 
(2) Subject to this section and section 6, a person must not knowingly install, use or maintain an optical surveillance device on or in premises, a vehicle or any other thing, to record visually or observe the carrying on of a private activity without the express or implied consent of each party to the activity and, if the installation, use or maintenance of the device involves entry onto or into the premises or vehicle, without the express or implied consent of the owner or occupier of the premises or vehicle. 
Maximum penalty: 
(a) in the case of a body corporate-$75 000; 
(b) in the case of a natural person-$15 000 or imprisonment for 3 years. 
(3) Subject to this section and section 6, a person must not knowingly install, use or maintain an optical surveillance device on or in premises, a vehicle or any other thing, to record visually or observe the carrying on of a private activity without the express or implied consent of each party to the activity and, if the installation, use or maintenance of the device involves interference with the premises, vehicle or thing, without the express or implied consent of the person having lawful possession or lawful control of the premises, vehicle or thing. 
Maximum penalty: 
(a) in the case of a body corporate-$75 000; 
(b) in the case of a natural person-$15 000 or imprisonment for 3 years.

bottom of page