top of page

CÂU HỎI LUẬT PHÁP [TUẦN THỨ 18, 2018]:

1. Tôi sang Úc du học cách đây khoảng 10 năm, vì khó khăn tài chính nên đã bỏ học và đang sống bất hợp pháp tại Úc. Tôi có được quyền nộp đơn xin visa tị nạn không?

Luật sư Đức trả lời:

Bất cứ ai đang sống tại Úc, hợp pháp hay bất hợp pháp đều được quyền nộp đơn xin visa tị nạn, ngoại trừ những trường hợp nhập cảnh Úc trái phép bằng đường biển [Illegal Maritime Arrivals]. Những trường hợp này nay đã không còn được quyền nộp đơn xin visa tị nạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Khi nhận đơn xin visa tị nạn, Bộ Di Trú sẽ phải cấp visa tạm [thường gọi là visa cầu nối hay bridging visa] cho quý vị. Visa cầu nối này cho phép quý vị sống hợp pháp tại Úc trong thời gian chờ đợi Bộ Di Trú cứu xét đơn xin visa tị nạn.

Quý vị được quyền xin Medicare và nếu có thể chứng minh hoàn cảnh tài chính khó khăn, Bộ Di Trú thường sẽ cho phép quý vị làm việc vô giới hạn.

Cũng xin nhấn mạnh rằng quyền được nộp đơn xin visa tị nạn không đồng nghĩa với quyền được Bộ Di Trú chấp nhận quý vị là người tị nạn.

Trong trường hợp Bộ Di Trú từ chối đơn xin visa tị nạn, quý vị được quyền nộp đơn xin tái xét [trong vòng 28 ngày] với Tòa Án Kháng Cáo Hành Chính (Administrative Appeals Tribunal), gọi tắt là AAT.

Nếu hồ sơ kháng cáo AAT không thành, quý vị vẫn có quyền nộp hồ sơ kháng cáo [trong vòng 35 ngày] với Tòa Án Liên Bang Úc (Federal Circuit Court of Australia).

Trong trường hợp quý vị không hài lòng với quyết định của Tòa Án Liên Bang, quý vị vẫn có quyền nộp hồ sơ kháng cáo với Tòa Kháng Cáo Liên Bang (Federal Court of Australia).

Nếu vẫn không hài lòng với quyết định của Tòa Kháng Cáo Liên Bang, quý vị vẫn có quyền xin phép (Special Leave) để nộp hồ sơ kháng cáo với Tối Cao Pháp Viện Úc (High Court of Australia).

Trong thời gian chờ đợi Tòa Án xét đơn kháng cáo, quý vị sẽ được quyền tiếp tục sống hợp pháp tại Úc.

Hệ thống toà án (Tư Pháp) tại Úc rất công minh và hoàn toàn độc lập với Bộ Di Trú (Chính Phủ).

Bên trên là phần phổ biến thông tin tổng quát và không có mục đích cố vấn luật pháp cho bất cứ riêng ai, quý vị nên tham khảo với luật sư riêng của mình.

bottom of page